Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów: wypełnionego kwestionariusza osobowego, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopii dowodu osobistego, 1 fotografii, w przypadku osób duchownych zgody przełożonego na uczestnictwo w kursie.

suit-portrait-preparation-wedding