Kurs coacha rodzinnego

Kurs coacha rodzinnego

Certyfikowany Kurs Coacha Rodzinnego

Certyfikowany Kurs Coacha Rodzinnego jest  pierwszą  w Polsce propozycją szybkiego nabycia uprawnień wykonywanie zawodu COACHA RODZINNEGO wg  programu opartego na wieloletniej praktyce wspartej pracą koncepcyjną i badawczą, w stosowaniu coachingu w pracy z rodzinami. Program umożliwia nabycie podstawowych umiejętności coachingowych (narzędzia, metody, techniki i ich zastosowanie) oraz umiejętności psychospołecznych w pracy z rodzinami.

FAMILY BALANCE COACHING

Family balance coaching jest unikatową i dopracowaną w międzynarodowym partnerstwie formułą wsparcia systemu rodzinnego, bazującą na powyższym rozumieniu coachingu rodzinnego. Kluczowe znaczenie ma w tym wypadku dążenie do wieloaspektowego zrównoważania funkcjonowania rodziny, przy założeniu, że system rodzinny najlepiej funkcjonuje w sytuacji osiągnięcia właściwego balansu w wymiarze elastyczności i spójności rodziny. Najważniejszym mechanizmem (warunkiem) do osiągnięcia właściwego balansu systemu rodzinnego pozostaje komunikacja. Tylko efektywna komunikacja powodować może właściwy poziom spójności i elastyczności systemu rodzinnego. Family balance coaching jest propozycją ustrukturyzowanych działań wspierających rodziny. Dostarcza zarówno propozycji wzorcowego procesu oraz poszczególnych sesji coachingowych, jak i technik i narzędzi adaptowanych do takiego podejścia.

Bazuje na wieloletnich pracach koncepcyjnych i wdrożeniowych realizowanych we współpracy świata nauki i praktyki, opierających się na tym co skuteczne, sprawdzone i efektywne. Coaching rodzinny nie koncentruje się jednak na jednorazowej poprawie stanu rodziny, lecz w myśl tradycji coachingowej dąży do poprawy procesów samoregulacyjnych (samoorganizacyjnych) rodziny. W trakcie coachingu rodzinnego system rodzinny nabywa kompetencje (także narzędzia i techniki) do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami rozwojowymi w przyszłości. Coaching rodzinny to zatem także efekty interakcyjne, gdzie rozpatrywać należy współdziałanie pozytywnych zmian w rodzinie z rozwiązywaniem trudności poszczególnych członków rodziny.

KLUCZOWYM ELEMENTEM PRACY COACHA JEST ROZWIJANIE SYSTEMU RODZINNEGO, ZDOLNOŚCI DO SAMOREALIZACJI I ELASTYCZNOŚCI.

Dlatego do podstawowych kompetencji coacha rodzinnego należy:

  • umiejętność pracy z grupą, w tym grupą rodzinną, w której pełnione role są w korelacji zależności emocjonalnych,
  • motywowanie do podejmowania wspólnych wyzwań i zadań,
  • wspieranie komunikacji intra- i interpersonalnej w rodzinie,
  • rozwiązywanie sytuacji konfliktowej,
  • redukcji stresu poprzez trening uważności i relaksacji.

Realizacja funkcji rodzicielskiej (wychowawczej) jest w tym ujęciu jedynie jednym z aspektów funkcjonowania rodziny, który można wspierać.

KTO MOŻE ZOSTAĆ COACHEM RODZINNYM?

Coach rodzinny to nowa i perspektywiczna ścieżka profesjonalizacyjna, zakładająca rosnące zapotrzebowanie na pozytywne podejście do rodziny. Oferta szkoleniowa obejmuje przekazanie podstawowych kwalifikacji coacha w powiązaniu z umiejętnościami pracy z rodziną. Kierowana jest zarówno do coachów pragnących poszerzyć obszar oddziaływania o umiejętności pracy z rodzinami (dziećmi, rodzicami, partnerami), jak i do osób pracujących z rodzinami, które pragną nabyć nowe, efektywne i skuteczne umiejętności, narzędzia, techniki kojarzone ze wsparciem coachingowym.

CO OFERUJEMY?

Proponowany kurs kwalifikacyjny to szkolenie stopnia podstawowego. Dostarcza zarówno najważniejszych umiejętności pracy profesjonalnego coacha (potwierdzone uzyskaniem certyfikatu coacha ICI), jak i osadzenia ich w pracy z rodzinami. Program szkolenia przekazuje dodatkowo bazowe umiejętności pracy z rodzinami, rodzicami i dziećmi. W ramach kursu przewidziane jest nieodpłatne uczestnictwo w wyjazdowych warsztatach rozpoczynających i kończących szkolenie. Prócz certyfikatu coacha ICI uczestnicy uzyskają międzynarodowy certyfikat coacha rodzinnego oraz dokument potwierdzający odbycie kursu.

CERTYFIKOWANY KURS COACHA RODZINNEGO POZWALA NA UZYSKANIE CERTYFIKATU COACHA RODZINNEGO ORAZ CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO COACHA ICI.